غزل   

 

پیر شد فاصله ها عشق جوان است هنوز
پاره ی خاطره ها ورد زبان است هنوز

دشتِ تب دار به امید نوازش خفته
ابر بالای سرِ بحر روان است هنوز

چهره اراسته تصویر تو تا حسرتِ من
خون این مرحله از دیده چکان است هنوز

بوتل عطر حیات از تو تهی شد دیریست
بوی لبخند تو در شیشه نهان است هنوز

دستم از نقدِ نگاه تو تهی گردیده
سبحه ی ذکر تو سرمایه ی جان است هنوز
.
کریمه ملزم
.
.

لینک
پنجشنبه ۱ بهمن ،۱۳٩٤ - کریمه ملزم پرکار

       

       حضور دوستان  وعزیزانم  درود گرم  نثار میدارم      سروده ی بهاری   تقدیم  شما عزیزان  باد.

                             بهار  میهن   من

امد بهار و  چهره ی میهن  غبار  داشت

آ  تش بجای سبزه و گل  در کنار  داشت

در این بهار  جای گل و سبزه و چمن

باران  از گلوله و آتش  نثار  داشت

  بوی بهار  تازه نماید  مشام   خلق

لیکن نسیم میهن من زهر  مار  داشت

دشت و دمن زخون شهیدان  پاک  باز

رنگ  شهادت زرخ  لاله  زار داشت

ویرانه گشت  خانه ی امید هر یکی  

زان سیل راکتی که به لیل و نهار   داشت

لینک
جمعه ٢۳ اسفند ،۱۳٩٢ - کریمه ملزم پرکار

   به مناسبت روز زن   

به  منا سبت  روز زن    روز رهای   زنان  جهان به خصوص  زنان  میهنم   اهدا  میدارم

                           ای  زن 

ای زن که انیس و دلبری  تو     هم مادری و هم همسری  تو 

هر عالم و فیلسوف  و شاعر    وی را زنخست  رهبری  تو 

در سازش و ارتقای  میهن     همگام به هر برادری  تو 

زنجیر  اسارت تو گسستی    در چشم عدو چو خنجری  تو 

صد تهنیتا  به روزت  ای زن     جمله عرضند و    جوهری  تو 

جنت  به قدوم  توست  پنهان   آندم که زعشق  مادری  تو 

حق  داده صفات خود  برایت    اینگونه که هم بیافری  تو 

لینک
چهارشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳٩٢ - کریمه ملزم پرکار

   به مناسبت روز زن هشتم مارچ   

عرض سلام و درود گرم  به دوستان و شاعران گرانقدر به مناسبت  روز هم بستگی  زنان  جهان به خصوص  زنان غم کشیده ی میهنم  سروده ی را پیشکش  شعر دوستان  میدارم  .    

 

   ای  زن 

ای زن که انیس و دلبری تو          هم مادر ی و هم همسری  تو 

هر  عالم  و فیلسوف و  شاعر       ویرا   زنخست   رهبری     تو 

 در سازش  ارتقای   میهن         هم  گام  به هر برادری   تو 

زنجیر  اسارت   بگسستی          در چسم عدو  چو خنجری تو 

صد تهنیتا  به روزت  ای زن         جمله عر ضند و  جوهری    تو 

 جنت  به قدوم  تو ست  پنهان     اندم  که زعشق  مادری  تو 

                          حق داده  صفات خود  برایت

                         این گونه   که هم  بیا فری  تو 

لینک
سه‌شنبه ٢٠ اسفند ،۱۳٩٢ - کریمه ملزم پرکار

       

به دوستان و عزیزانم سلام و درود  باد  سروده ی دیگرم را برای شما پیش کش مینمای 

                               برق  تلاش

تنگ است اسمان و صفای ستاره  نیست 

یک گوشه هم زپیرهن عقده پاره  نیست

یک توته نور هم نطراود زگوشه  ای 

در دست آرزوی فلک نیز چاره نیست

جمعی به نبض تیره ی شب خو گرفته اند 

امید شان به لطف طلوع دو باره نیست

پاییز شان دمیده به رگهای سبز  باغ

کوچ طراوت است و نوید بهاره نیست

هی  می چکند از خود شان تا حریم یاءس 

در چشم شان صفای سپید نظاره نیست

جمعی دگر به دبد به ی او امید وار   

در طول عرض شان به جز از استخاره نیست

اما یکی زبرق تلاش و امید علم 

شب را سپید کرده به فکر عساره  نیست 

لینک
شنبه ٥ بهمن ،۱۳٩٢ - کریمه ملزم پرکار

       

عرض سلام و درود به عزیزان که  به این در سری  میزنند  قلم و قدم شان را مستحکم و پایه  دار میخواهم  این هم سروده ی  که پیشکش  شما دوستان مینمایم  .

                           درام  خاموشی

به کوچه های دلم ازدحام خاموشی ست

فضای سرد سکوتم دوام خاموشی ست

گلوی مرغ سعادت انیس سرمه شده 

که ضربه های زمان نیز رام خاموشی ست

همیشه یاورکان سکوت می گریند

به صحنه های حیاتم درام خاموشی ست

زباغ زمزمه ام صبح و مرغکان رفته 

دوام تشنگی و زنگ شام خاموشی ست 

صدای مهر غنوده به تخت حنجره ها 

نصیب سالک بختم مقام خاموشی ست

چو عافیت به نگاه تو میکند وصلم 

در احتفال دلم احترام خاموشی ست

لینک
شنبه ٥ بهمن ،۱۳٩٢ - کریمه ملزم پرکار

       

سلام و درود  با محبت  به دوستان و عزیزان که به این  ادب کده سری میزنند    این سروده  تقدیم  شما عزیزان  باد .

آیینه ی فردا 

مهر تو زلال آرزو های من است 

سرمایه ی احساس  بلندای من است 

تشریح  نهاد من زچشمت  جاریست

تصویر تو ایینه ی فردای من است

سجاده ی اعتماد

از بام افق  طلیعه ی نور  دمید 

پیغام  سپیده را زمین  باز شنید

سجاده ی اعتماد دلها شده باز 

کز باغ دعا هزار گل  باید  چید

اوج تمنا

دردیست به جان دل بی همنفسم 

در بستر ایام درون     قفسم

کو دستی که این پنجره را باز  کند 

تا اوج  فلک های تمنا  برسم

لینک
شنبه ٢۳ آذر ،۱۳٩٢ - کریمه ملزم پرکار

       

 با عرض  سلام  و درود گرم  با محبت  به دوستان و عزیزان که به این  ادب کده  سری میزنند این  سروده ی ام تقدیم  شما عزیزان  باد .

  آ یینه ی فردا

مهر تو زلال آرزوهای من است 

سرمایه ی احساس بلندای  من است

تشریح نهاد من زچشمت  جاریست

تصویر تو آیینه ی فردای من است 

سجاده ی اعتماد 

از بام افق طلیعه ی نور دمید 

پیغام  سپسده را زمین  باز  شنید 

سجاده ی اعتماد دل ها شده  باز 

کز باغ دعا هزار گل  باید  چید

اوج  تمنا

دردی ست به جان دل بی هم نفسم 

در بستر ا یام   درون  قفسم

کو دستی که این پنجره را باز کند 

تا اوج فلک های تمنا برسم 

لینک
شنبه ٢۳ آذر ،۱۳٩٢ - کریمه ملزم پرکار

   وطن داری   

 سلام و عرض ادب به دوستان شعر دوست و فرهیخته ی که به این ادب کده سری میزنندسروده ی تحت عنوان یک لحظه وطن داری  را به شما عزیزان پیش کش میدارم.

                            یک لحظه وطن داری 

دوعالم ابر در من بسته شد دارد گهر باری

به چشم خواب من ریزدنمک آزار بیداری

عذاب حجم غم ها روی دوش چشم من بار است

و درد روح هم هر لحظه دارد دیده آزاری

گجا هم کاسه ای یابم درین جا سفره می گرید

فقط با خویش می گویم زتنها یی گرفتاری

مرا عزلت هزاران مرتبه به از چمن گردی 

که ابینجا بشکند از خا طراتم  بوی گلکاری 

نیابی واژه ی زیبا تر و شرین تر از میهن 

تمام عمر را گر خط به خط در سینه بشماری 

هزاران بار سنجیدم نمی ارزد نمی ارزد

سریر ملک بیگانه به یک لحظه وطن داری 

لینک
چهارشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳٩٢ - کریمه ملزم پرکار

       

با سلام گرم  محبت به عزیزان و دوستان که به این جا سری میزنند   این سروده  را تقدیم شما عزیزان 

                                  یک لحظه وطن داری 

دو عالم ابر در من بسته شد دارد گهر باری 

به چشم خواب من ریزد نمک آزار  بیداری

عذاب حجم غم ها روی دوش چشم من بار است

و درد روح هم هر لحظه دارد دیده آزاری 

کجا هم کاسه ی یابم در این جا سفره می گرید 

فقط با خویش میگویم  زتنهای گرفتاری 

مرا عزلت هزاران مرتبه به از چمن گردی 

که اینجا بشکفد از خاطراتم بوی   گلکاری 

نیابی و ازه ای زیبا تر و شیرین تر از میهن 

تمام عمر  را گر خط به خط در سینه بماری 

هزاران بار سنجیدم نمی ارزد نمی ارزد

سریر ملک بیگانه به یک لحظه وطن داری 

 لینک
چهارشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳٩٢ - کریمه ملزم پرکار