لطف سبز   

سلام حضور یکایک عزیزان که این جا لطف نموده سر می زنید.

این هم سرودهء تازه ام نثار رهگذار تان:

*

                 لطف سبز

*

 از هجوم انجماد غصه ها

                          زهر غم پیوسته در کامم نمود

 اشک حسرتبار گرم لحظه ها

                                ساقی ایام در جامم نمود

 آفتاب عشق و درد جانگداز

                         پخته گی ها هدیهء خامم نمود

 شبنمم در حسرت خورشید ماند

                    صبح هم تندیسی از شامم نمودم

 با سکوت و صبر خود راهی شدم

                            رهنورد دشت غم نامم نمود

 راوی ام بر آیه های پاک نور

                             درد و آه و رنج پیغامم نمود

           در سکوت زرد باغ از خود شدم

            لطف سبز دوست آرامم نمودم

لینک
چهارشنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٦ - کریمه ملزم پرکار