قد قامت ای درختان   

سلام های گرم بهاری نثار همهء شما عزیزانی که این دروازه را باز می کنید!
برای تان بهار مملو از طراوت و سعادت سرمدی آرزو می کنم.
این هم سروده ای بهاری نثار قدمت های تان!
 
***
          قد قامت ای درختان!
***
      باران نو بهاری بهر طهارت آمد
قدقامت ای درختان! موج بشارت آمد
 احیا گر طبیعت با روح گرم مهرش
افسرده گان دی را لطف حرارت آمد
نور حیات بخشید بر ساکنان گیتی
موج طراوت و گل با چه مهارت آمد
قامت کشید سبزه، خندید لاله و گل
 یک کهکشان شکوفه با صد جسارت آمد
 در باغ سبز بنیاد، بنگر عروس گل را
با لشکر طراوت پا بر صدارت آمد
بگرفت هر نسیمی عطر از نوازش گل
با بوسه های مهرش، هردم زیارت آمد
از کشور شهیدان، قامت کشید لاله
در فصل ارزو ها بهر سفارت آمد
 
بر صنعت خداوند تا مطلع شکفتن
خورشید و ماه  انجم بهر نظارت آمد

لینک
چهارشنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٦ - کریمه ملزم پرکار

   پیام زن   

سلام و صمیمیت خدمت همه عزیزان !

 در شعر ( غم واژه ) که قبل از این شعر گذاشته شده، شش مصراع از آغاز شعر افتیده بود که اکنون همه به جای خود قرار گرفتند.


روز جهانی زن را به همه زنان تبریک عرض می دارم.
این هم سروده ای به این مناسبت:

***
           پیام زن


***
زیبا ترین سرشتهء خلقت به نام زن


در اوج پر مدار طبیعت مقام زن
نوشند تشنگان خرد، کودکان دهر
شرب هزار رونق و رفعت ز جام زن
                            ارزنده تر به پهنهء هستی نظام زن
***
باشد قوام زندگی با دوام ما
آسودگی به عالم هستی مدام ما
ایجاد کسب و دانش و احساس و شان و فر

نطق اساس و پخته گی هر کلام ما

                       منت گذار زحمت هر صبح و شام  زن

***

زن هستی ساز و نظم ده و مهر گستر است

سرچشمهء محبت و الطاف داور است

بهر صفا و لطف خدا عشق مظهر است

بعد از خدا به سجده بود زانکه مادر است

                   هر پخته دانشی ز نخست است خام زن

***

زن محور اساسی تربیت بشر

سررشته دار خانه و هم پاسبان در

دامان اوست مدرسه و عالم ظفر

بخشد بهشت را چو رضایش بود اگر

                                 بعد خدا به گوش بگیرم پیام زن

***

زن چون پیام آور مهر و صفا بود

سعی و تلاش روز و شب اش بر رفا بود

کان حیا  و   وعده ده با وفا بود

سلب برابری ز حقوقش جفا بود

                           اهل خرد دو دسته بگیرد سلام زن

***

بر گرفته از مجموعهء " پیام زن "

لینک
جمعه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٦ - کریمه ملزم پرکار