سکوت سرد   

اهدا به ملت مظلوم فلسطین

*

سکوت سرد

*

افق ز روزنه ام تیره تیره می تابد

و نبض عاطفه ی دهر خیره می تابد

زمین سرخ فلسطین مدد طلب دارد

سکوت سرد، گناه کبیره می تابد

نشسته بر لب کشتی مرگ، یک ملت

که در کدام افق یک جزیره می تابد

کفن نمی رسد از بس شهید بسیار است

نگاه  ماه   در آنجا حریره  می تابد

به غسل خون فلسطین نگر، جواب بده

درنده ها ز کدامین عشیره می تابد

***

***

***

 

لینک
جمعه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٧ - کریمه ملزم پرکار

   نبض سرخ و سبز رویش   

 

اهدا به اطفال بی دفاع فلسطین

*

نبض سرخ و سبز رویش

*

 

شعله های شوم آتش، خانه را پردود کرد

روزنی هم بود اگر در گوشه ای مسدود کرد

 

مرغ آتش لانه در رویای  ناز   باغ ساخت

نبض سرخ و سبز رویش را در او نابود کرد

 

آه ... می سوزد دلم برغنچه های نو رسی

زندگی را با لب بی خنده اش پدرود کرد

 

آفتاب از سینهء آشوب بیرون گشته بود ؟

خون رگ های سحر را باز زهر آلود کرد

 

ای فلسطین ! انتظار دست لطفی می کشی

شاید آن را نیز ابلیس زمان محدود کرد

 

***

 

پشه ای نازل شود شاید ز آنجا های دور

دشمن انسانیت گر پیشهء نمرود کرد

 

*

 

لینک
جمعه ٤ بهمن ،۱۳۸٧ - کریمه ملزم پرکار