دو بیتی ها   

سلام خدمت همه عزیزانی که این جا در می زنند.
 
این نوبت چند دوبیتی خدمت تان می گذارم که تازه سروده شده اند:

*

               دوبیتی ها

*


 
حریم دل غبار  غم گرفته
 
زمین دیده هایم نم گرفته
 
تهی شد از وجودم نقش امید


حضورم را به چشم کم گرفته
 
 ***
 
 طنین درد و غم در سینه دارم

هوای   گریهء   دیرینه    دارم

ندارد مشرق صبرم طلوعی

غروب پیهمی  پیشینه دارم 

 ***

زلال شوق از  نام تو گل کرد

صفای آرزو ها را به دل کرد

تراوش کرد ایمان تپش ها

دورنگی و تردد را خجل کرد

***

تو نور آسمان و هم زمینی

به هر قلبی یقینا هم قرینی

پناه بی پناهان بارگاهت

به پهلوی فروتن ها نشینی

***

عبور لحظه ها را می شمارم

زمان بی گذشت انتظارم

فتاده آذرخشی در ضمیرم

ز چشم ابری ام اخگر ببارم

***

سرایم ظلمت یک کهکشان است

غبار چهره ام راز عیان است

ز یاران دو روی رنگ پرداز

جهان غصه ام  یک آسمان است

لینک
شنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٧ - کریمه ملزم پرکار

       

سلام های بهاری نثار عزیزانی که اینجا را با قدوم شان رونق می بخشند.
سروده ای دارم که به استقبال غزل جاودانه ای سیمین بهبهانی ایجاد شده:

*
 

حسن شکفتن

*

طلایه! مرغ شب از شاخه ها پرید بیا

شکوفه هم نمک خنده را چشید بیا
ز بعد سردی ایام و موسم دوری
ببین بهار فسونگر ز ره رسید بیا
قبای قامت زیبای باغ ما از چیست؟
عجاز لطف بهاری به بر کشید بیا
نسیم حسن شکفتن درین بهار سپید
جوانه ها به تن شاخه ها تنید بیا
ز خنده های شکوفه به فصل رویش عشق
نگاه منتظر باغ شد سپید بیا
خروش چلچله ها، خوش نسیم و نعرهء آب
به گوش دل چو نوایی ز حق شنید بیا
فروغ صلح درین خواب سبز رویایی
حجاب تیره گی از میهنم درید بیا

لینک
دوشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٧ - کریمه ملزم پرکار