یک سبد ترانه   

یگ آگاهی: وبلاگ شاعر گرانقدر محترم علی شاه احمدی عباب ایجاد گردید.

با این آدرس می توانید وارد شوید:

obab.persianblog.ir

***

با عرض حرمت خدمت همه عزیزانی که اینجا در می زنند!

این هم سروده ای تازه ام:

*

            یک سبد ترانه

*

باشد فروغ خورشید رمز بقای پر بار

گرمای بوس و مهرش بر میهنم سزاوار

از هدیهء زمینی تا بخشش درختان

پرتو نثار خورشید هر بار و برگ اشجار

انواع توت  شیرین با سیب و ناک و آلو

قیسی، بهی و انجیر آید به چشم صد بار

خربوزه های قندک با اسقلان و تربوز

عرضه گران خوش لحن خرمن نموده خروار

گل دختران زیبا با یک سبد ترانه

از آلو بالوی سرخ بر گوش کرده گوشوار

شوریده گان عاشق با صد غزل تبسم

خلوت گزیده آید هر دم به طرف جوبار

یک دست و باهمی بود شادی و غم شریکی

در رهگذار حادث چون مادران غمخوار

***

در روزن خیالم یاد گذشته پر زد

بال یقین بر آن شد وین دم نبود چون پار

لینک
چهارشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٧ - کریمه ملزم پرکار