نقش خنده   

 سلام خدمت همه عزیزانی که اینجا را با حضور شان رنگین می سازند.  

من در سفر استم و اگر جواب محبت های شان را داده نمی توانم معذورم. به خواست خداوند متعال وقتی از سفر برگشتم حتما عرض ادب و حرمت به صحیفه های شان خواهم سر زد.               

 

        نقش خنده

فضای گردون    شفق دمیده    نوای غم    تارها تنیده

زشهر تن   عافیت رمیده  حصار شب   ظلمت آفریده

 

زباغ دردم    بروید هردم     گلی زرنج ِ   فراق پیهم

به شاخسار ِ  تن از حوادث  مصیبتی با  خزان رسیده

 

به شهر ِ غربت  وفور خجلت  دل از غریبی کشد ندامت

به مام ِ میهن  درین کدورت  ز رنج طفلان  خبر رسیده

 

وجود کشور  همیشه خورده   ز اجنبی ها   هزار زخمی

ز سم ِ نیشش   کجا گریزد     در آستین مار ها خزیده

 

تهی شده لب  زنقش ِ خنده    عناد ها شد   دوباره زنده

تناب ِ وحدت   زبیخ کنده     قبای هستی،     فنا دریده

 

رمیده گان ِ   زوحشتِ غم   زسوگِ پیهم    گرفته ماتم

گرسنه هایی   برهنه پا هم     ز آرزو ها   گلی نچیده

 

من آن درختم   که شاخه هایش  به یادِ باران  چه می سراید؟

به قطره قطره    قسم که مرغ  ِ   طراوتستان   ز ما پریده

لینک
یکشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٧ - کریمه ملزم پرکار