با نام تو   

حضور یکایک شما عزیزان سلام و عرض ارادت دارم.

این هم غزلی که تازه سروده ام:

*

با نام تو

مهر گل کرد از طلوعی، غنچه ها خندان شدند

تا نسیمی جلوه گر شد شاخه ها رقصان شدند

بوی مستی آنقدر  بالا  شد از  گلپونه  ها

قطره  قطره  ابر  ها در بیخودی باران شدند

رمز و سحرِ گشته پنهان زیرِ سترِ سردِ خاک

با زبانِ سبزِ سبزه  هر طرف عُریان شدند

استخوانِ باغ دیگر بی نمود و خسته نیست

تا که پیدا شد طراوت، شاخه ها پنهان شدند

هر چه می بینم کنون عکسِ ترا دارد به خود

جمله با نورِ تجلی ی رخت یکسان شدند

آیه آیه در گل و باغ و چمن می خوانمت

این همه در چشمِ من گنجینه ی قرآن شدند

 ریشه زیرِ خاکِ خسته همچو ملزم تشنه بود

قطره  ها  با نامِ  تو  از  آسمان  پایان  شدند

 

لینک
شنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸۸ - کریمه ملزم پرکار

   لبخند مهر   

*

بهار تان مبارک عزیزان!

*

                لبخند مهر

*

باز روی شاخه موجِ نسترن روییده است

دخترِ شوخِ نسیمش تا سحر بوییده است

از سرودِ  آبشار  و ناله های مرغکان

مجلس انس و طرب روی زمین گردیده است

چهچه ی مرغان بلند و چک چکِ برگ است و باد

روحِ نا آرامِ مستی بین شان رقصیده است

ساز و آوازِ قناری نغمه پردازِ دل است

از چکاوک هم سرودِ آرزو بشنیده است

باد، مست و شوخ و گستاخ آمده هر لحظه ای

از دهانِ  غنچه   عطرِ آرزو را چیده است

از حریرِ‌ بوسه هایی پر کشد اوراقِ گل

سبزه ها از جام دستی جرعه ها نوشیده است

پرتوِ لبخندِ مهرش جوهرِ  هستی  فزاست

هر دو عالم بر شکوهِ‌  عشقِ او بالیده است

*

*

*

لینک
چهارشنبه ۱٢ فروردین ،۱۳۸۸ - کریمه ملزم پرکار