آسایشستان   

                 آسایشستان

*

غرور غنچه ها وا شد    جهان زیب تماشا شد

طلوع رستنی سر زد     سرود و نغمه پیدا شد

زمین پوشیده پیراهن     درخت از میوه آبستن

شگوفه ضامنش گشته    گرفته شاخه بر گردن

گلستان رنگه پوشیده      تبار غنچه خندیده

و  یا روی حقیقت را       ز روی خاک بوسیده

طراوت شاه خوبان شد    جهان آسایشستان شد

مسیحا از بهشت آیا       به شهر عشق پایان شد

زمین و مهر شد یک دست    بهار افسردگی را بست

به صوت بال غچی ها       سکوت غصه را بشکست

*

*

لینک
دوشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٩ - کریمه ملزم پرکار