سبزینه ها   

                 سبزینه ها

 *

ابر رحمت برزمین خسته باریدن گرفت

                          نطفه ها در شورش آمد خاک بالیدن گرفت

تا نیازی برلب سبزینه ها شد رو نما

                             شاخه های نور از خورشید تابیدن گرفت

دست قدرت شد نهادِ  اتحادِ  باد و مهر

                        نارسی تا پختگی یک ضرب رقصیدن گرفت

بر کویر آرزو  باران هستی زاستی

                            تشنگی در جنبش آمد  بی تو نالیدن گرفت

از تو گفتم غنچه ها در خنده آمد ناگهان

                            رویشی آهسته در من باز شوریدن گرفت

برگه های دفترم از یاد تو پر شعر شد

                              خون ذهنم در قلم صد بار توفیدن گرفت

آتش احساس تو در خویش بردم یک نظر

                           چای جوش عشق در افکار خندیدن گرفت

          شاخه ها را بین ره دیدم فتاده از درخت

         باغ پشت خانه ام یک بار لرزیدن گرفت

*

*

لینک
چهارشنبه ۱٩ خرداد ،۱۳۸٩ - کریمه ملزم پرکار