سلام و عرض ادب به دوستان و عزیزان که حضور قدوم شان باعث دلگرمی من میگردد

با سروده ء تازه در خدمت شما قرار دارم

                       هدیهءحضور

بلوغ نخل خواهشم چه خوش جوانه میزند

خدا خیال پاک را همیشه شانه میزند

رسول صبر سی شبم تحملی اشاره کرد

وسیع برده باری ام به صد کرانه میزند

هلال عید روی تو  تلاوت  نیاز من

نماز استخاره ام دل شبانه میزند

شکوه یاد های تو چو اوج سیر زنده گیست

حریص اشتیاق تو  به دل  ترانه میزند

سپیده باز تازه شد شگفت دست خواهشم

کبوتر  نیا یشم  در   یگا  نه       میزند

شبانه کشت می کنم ترا میان خستگی

گیاه مهر در دلم سحر جوانه  میزند

 ×

×

لینک
چهارشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳٩٠ - کریمه ملزم پرکار