با عرض سلام و محبت  به دوستان و عزیزان که مارا به خاطر دارند و به ما سری میزنند. سروده ی  را به خوانش میگذارم که گویای قدر منزلت وشایسته گی زنان میهنم را داراست .                                خالق منظومه ی مهر 

زن پیکر رو حانیت عشق و یقین است

با عاطفه ی پاک خودش لطف زمین است

زن خالق منظومه ی مهر است و نوازش

گر شهر نورد است و یا پرده نشین است

با جوهر احساس و محبت     بنوازد

ساز که در ان نور خدا  نیز  عجین است

دنیا اگر انگشتر زیبا ئ و عشق است

با زینت بی مثل خودش زن چو نگین  است

هنگام که مادر شود  از مرحمت  حق

در زیر قدومش طرب ُخلد برین است

با این همه در سلطه ی مردان سیه کیش

نا چیز تر  از ذره و بیچاره ترین  است

لینک
شنبه ۱۱ آذر ،۱۳٩۱ - کریمه ملزم پرکار