به دوستان و عزیزانم سلام و درود  باد  سروده ی دیگرم را برای شما پیش کش مینمای 

                               برق  تلاش

تنگ است اسمان و صفای ستاره  نیست 

یک گوشه هم زپیرهن عقده پاره  نیست

یک توته نور هم نطراود زگوشه  ای 

در دست آرزوی فلک نیز چاره نیست

جمعی به نبض تیره ی شب خو گرفته اند 

امید شان به لطف طلوع دو باره نیست

پاییز شان دمیده به رگهای سبز  باغ

کوچ طراوت است و نوید بهاره نیست

هی  می چکند از خود شان تا حریم یاءس 

در چشم شان صفای سپید نظاره نیست

جمعی دگر به دبد به ی او امید وار   

در طول عرض شان به جز از استخاره نیست

اما یکی زبرق تلاش و امید علم 

شب را سپید کرده به فکر عساره  نیست 

لینک
شنبه ٥ بهمن ،۱۳٩٢ - کریمه ملزم پرکار

       

عرض سلام و درود به عزیزان که  به این در سری  میزنند  قلم و قدم شان را مستحکم و پایه  دار میخواهم  این هم سروده ی  که پیشکش  شما دوستان مینمایم  .

                           درام  خاموشی

به کوچه های دلم ازدحام خاموشی ست

فضای سرد سکوتم دوام خاموشی ست

گلوی مرغ سعادت انیس سرمه شده 

که ضربه های زمان نیز رام خاموشی ست

همیشه یاورکان سکوت می گریند

به صحنه های حیاتم درام خاموشی ست

زباغ زمزمه ام صبح و مرغکان رفته 

دوام تشنگی و زنگ شام خاموشی ست 

صدای مهر غنوده به تخت حنجره ها 

نصیب سالک بختم مقام خاموشی ست

چو عافیت به نگاه تو میکند وصلم 

در احتفال دلم احترام خاموشی ست

لینک
شنبه ٥ بهمن ،۱۳٩٢ - کریمه ملزم پرکار