وطن داری   

 سلام و عرض ادب به دوستان شعر دوست و فرهیخته ی که به این ادب کده سری میزنندسروده ی تحت عنوان یک لحظه وطن داری  را به شما عزیزان پیش کش میدارم.

                            یک لحظه وطن داری 

دوعالم ابر در من بسته شد دارد گهر باری

به چشم خواب من ریزدنمک آزار بیداری

عذاب حجم غم ها روی دوش چشم من بار است

و درد روح هم هر لحظه دارد دیده آزاری

گجا هم کاسه ای یابم درین جا سفره می گرید

فقط با خویش می گویم زتنها یی گرفتاری

مرا عزلت هزاران مرتبه به از چمن گردی 

که ابینجا بشکند از خا طراتم  بوی گلکاری 

نیابی واژه ی زیبا تر و شرین تر از میهن 

تمام عمر را گر خط به خط در سینه بشماری 

هزاران بار سنجیدم نمی ارزد نمی ارزد

سریر ملک بیگانه به یک لحظه وطن داری 

لینک
چهارشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳٩٢ - کریمه ملزم پرکار

       

با سلام گرم  محبت به عزیزان و دوستان که به این جا سری میزنند   این سروده  را تقدیم شما عزیزان 

                                  یک لحظه وطن داری 

دو عالم ابر در من بسته شد دارد گهر باری 

به چشم خواب من ریزد نمک آزار  بیداری

عذاب حجم غم ها روی دوش چشم من بار است

و درد روح هم هر لحظه دارد دیده آزاری 

کجا هم کاسه ی یابم در این جا سفره می گرید 

فقط با خویش میگویم  زتنهای گرفتاری 

مرا عزلت هزاران مرتبه به از چمن گردی 

که اینجا بشکفد از خاطراتم بوی   گلکاری 

نیابی و ازه ای زیبا تر و شیرین تر از میهن 

تمام عمر  را گر خط به خط در سینه بماری 

هزاران بار سنجیدم نمی ارزد نمی ارزد

سریر ملک بیگانه به یک لحظه وطن داری 

 لینک
چهارشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳٩٢ - کریمه ملزم پرکار

       

با یک سلام گرم محبت  به عزیزان و دوستان که ازین ادبکده دیدن میکنند   . با یک سروده  وطن داری  شمارا در خدمت استم .

                               یک لحظه و طن داری

 دوعالم ابر درمن بسته شد دارد گهر باری 

به چشم خواب من ریزد نمک آزار  بیداری

عذاب حجم غم ها روی دوش چشم من بار است 

و درد روح هم هر لحظه دارد دیده ازاری

کجا همکا سه ای یابم در این جا سفره میگیرید

فقط باخویش میگویم زتنهای گرفتاری

مرا عزلت هزاران مرتبه به از چمن گردی 

که اینجا بشکند از خاطراتم بوی گُُُُُُُُُُُلکاری

نیابی  واژه ای زیبا تر و شرین تر از میهن 

تمام عمر را گر خط به خط در سینه بشماری

هزاران بار سنجیدم نمی ارزد نمی ارزد

سریر ملک بیگانه به یک لحظه وطن داری 

لینک
چهارشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳٩٢ - کریمه ملزم پرکار