سلام و درود  با محبت  به دوستان و عزیزان که به این  ادب کده سری میزنند    این سروده  تقدیم  شما عزیزان  باد .

آیینه ی فردا 

مهر تو زلال آرزو های من است 

سرمایه ی احساس  بلندای من است 

تشریح  نهاد من زچشمت  جاریست

تصویر تو ایینه ی فردای من است

سجاده ی اعتماد

از بام افق  طلیعه ی نور  دمید 

پیغام  سپیده را زمین  باز شنید

سجاده ی اعتماد دلها شده باز 

کز باغ دعا هزار گل  باید  چید

اوج تمنا

دردیست به جان دل بی همنفسم 

در بستر ایام درون     قفسم

کو دستی که این پنجره را باز  کند 

تا اوج  فلک های تمنا  برسم

لینک
شنبه ٢۳ آذر ،۱۳٩٢ - کریمه ملزم پرکار

       

 با عرض  سلام  و درود گرم  با محبت  به دوستان و عزیزان که به این  ادب کده  سری میزنند این  سروده ی ام تقدیم  شما عزیزان  باد .

  آ یینه ی فردا

مهر تو زلال آرزوهای من است 

سرمایه ی احساس بلندای  من است

تشریح نهاد من زچشمت  جاریست

تصویر تو آیینه ی فردای من است 

سجاده ی اعتماد 

از بام افق طلیعه ی نور دمید 

پیغام  سپسده را زمین  باز  شنید 

سجاده ی اعتماد دل ها شده  باز 

کز باغ دعا هزار گل  باید  چید

اوج  تمنا

دردی ست به جان دل بی هم نفسم 

در بستر ا یام   درون  قفسم

کو دستی که این پنجره را باز کند 

تا اوج فلک های تمنا برسم 

لینک
شنبه ٢۳ آذر ،۱۳٩٢ - کریمه ملزم پرکار