غزل :: پنجشنبه ۱ بهمن ،۱۳٩٤
به مناسبت روز زن هشتم مارچ :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ،۱۳٩٢
شنبه ٥ بهمن ،۱۳٩٢ :: شنبه ٥ بهمن ،۱۳٩٢
شنبه ٢۳ آذر ،۱۳٩٢ :: شنبه ٢۳ آذر ،۱۳٩٢
چهارشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳٩٢
سه‌شنبه ٢٩ اسفند ،۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ،۱۳٩۱
شنبه ۱۱ آذر ،۱۳٩۱ :: شنبه ۱۱ آذر ،۱۳٩۱
دوشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳٩۱
سپیده :: دوشنبه ٥ تیر ،۱۳٩۱
سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳٩۱
چهارشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳٩٠ :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳٩٠
تار مهر :: پنجشنبه ٦ بهمن ،۱۳٩٠
غضب حقوق رن :: سه‌شنبه ۱ آذر ،۱۳٩٠
سرشت گریه :: پنجشنبه ٢۸ مهر ،۱۳٩٠
جمعه ٢٢ مهر ،۱۳٩٠ :: جمعه ٢٢ مهر ،۱۳٩٠
چهارشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳٩٠ :: چهارشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳٩٠
سوره ء مهر :: جمعه ٢۸ امرداد ،۱۳٩٠
شیشه ء تقدیر :: شنبه ۸ امرداد ،۱۳٩٠
نیایش شبانه :: یکشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳٩٠
نفسگاهِ باغ :: جمعه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳٩٠
همسفر با بهار :: یکشنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٩
احساس شبنم :: دوشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٩
حضرت دریا :: شنبه ٢ بهمن ،۱۳۸٩
چند رباعی :: جمعه ٢۱ آبان ،۱۳۸٩
فاتحه ی باغ :: جمعه ٩ مهر ،۱۳۸٩
زن :: چهارشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٩
مرد های جنگ! تقصیر شماست :: شنبه ۱٦ امرداد ،۱۳۸٩
تهی :: سه‌شنبه ۸ تیر ،۱۳۸٩
سبزینه ها :: چهارشنبه ۱٩ خرداد ،۱۳۸٩
های و هوی شفق :: دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸٩
آسایشستان :: دوشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٩
نهاد سبز طراوت :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸۸
روز زن مبارک :: دوشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸۸
لهجه ی تفنگ :: پنجشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸۸
هستی ی ابر :: دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۸
چهارشنبه ۱ مهر ،۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱ مهر ،۱۳۸۸
پهنای غروب :: شنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸۸
درام خاموشی :: دوشنبه ٥ امرداد ،۱۳۸۸
بذر جهل :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸۸
با نام تو :: شنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸۸
لبخند مهر :: چهارشنبه ۱٢ فروردین ،۱۳۸۸
هلهله ی نوروز :: یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٧
تبعید زنجیر :: جمعه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٧
رگ رستنی :: چهارشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٧
سکوت سرد :: جمعه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٧
نبض سرخ و سبز رویش :: جمعه ٤ بهمن ،۱۳۸٧
امیل تحقیر :: پنجشنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٧
حمد :: شنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸٧
خواب گل ها :: جمعه ۱٥ آذر ،۱۳۸٧
قامت فریاد :: شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٧
کنده’ دوزخ :: یکشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٧
نقش خنده :: یکشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٧
یک لحظه وطن داری :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳۸٧
یک لب تبسم :: دوشنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٧
یک شکسته نور :: دوشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٧
سه‌شنبه ٤ تیر ،۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٤ تیر ،۱۳۸٧
یک سبد ترانه :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٧
دو بیتی ها :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٧
دوشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٧
قد قامت ای درختان :: چهارشنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٦
پیام زن :: جمعه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٦
غم واژه :: شنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٦
لطف سبز :: چهارشنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٦
جمعه ٢٧ مهر ،۱۳۸٦ :: جمعه ٢٧ مهر ،۱۳۸٦
یکشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٦
سالروز پسرم :: دوشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٦
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦
پنجشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٦
پنجشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٦