قد قامت ای درختان   

سلام های گرم بهاری نثار همهء شما عزیزانی که این دروازه را باز می کنید!
برای تان بهار مملو از طراوت و سعادت سرمدی آرزو می کنم.
این هم سروده ای بهاری نثار قدمت های تان!
 
***
          قد قامت ای درختان!
***
      باران نو بهاری بهر طهارت آمد
قدقامت ای درختان! موج بشارت آمد
 احیا گر طبیعت با روح گرم مهرش
افسرده گان دی را لطف حرارت آمد
نور حیات بخشید بر ساکنان گیتی
موج طراوت و گل با چه مهارت آمد
قامت کشید سبزه، خندید لاله و گل
 یک کهکشان شکوفه با صد جسارت آمد
 در باغ سبز بنیاد، بنگر عروس گل را
با لشکر طراوت پا بر صدارت آمد
بگرفت هر نسیمی عطر از نوازش گل
با بوسه های مهرش، هردم زیارت آمد
از کشور شهیدان، قامت کشید لاله
در فصل ارزو ها بهر سفارت آمد
 
بر صنعت خداوند تا مطلع شکفتن
خورشید و ماه  انجم بهر نظارت آمد


 
لینک
چهارشنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٦ - کریمه ملزم پرکار