سلام های بهاری نثار عزیزانی که اینجا را با قدوم شان رونق می بخشند.
سروده ای دارم که به استقبال غزل جاودانه ای سیمین بهبهانی ایجاد شده:

*
 

حسن شکفتن

*

طلایه! مرغ شب از شاخه ها پرید بیا

شکوفه هم نمک خنده را چشید بیا
ز بعد سردی ایام و موسم دوری
ببین بهار فسونگر ز ره رسید بیا
قبای قامت زیبای باغ ما از چیست؟
عجاز لطف بهاری به بر کشید بیا
نسیم حسن شکفتن درین بهار سپید
جوانه ها به تن شاخه ها تنید بیا
ز خنده های شکوفه به فصل رویش عشق
نگاه منتظر باغ شد سپید بیا
خروش چلچله ها، خوش نسیم و نعرهء آب
به گوش دل چو نوایی ز حق شنید بیا
فروغ صلح درین خواب سبز رویایی
حجاب تیره گی از میهنم درید بیا


 
 
 
لینک
دوشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٧ - کریمه ملزم پرکار