جلوه گاه نور

*

 نالهء بالا بلندم جز سکوت بیش نیست

راحت هر لحظه ام جز مستی ی تشویش نیست

 

یک نیستان ناله می رقصد ز خاموش لبم

هر که را آتش به فریاد آورد زان کیش نیست

 

داغم از دلپروریهای فریب انگیز غیر

در رگ جان بوسه گاه مار را جز نیش نیست

 

در وصال از خود اگر دم زد کسی بیگانه شد

چشم یک بین از طریق ماست، احول خویش نیست

 

از زمین بوسی  تلاش روشنایی میکنم

جلو گاه نور جز در خانه ی در ویش نیست

 

لینک
سه‌شنبه ٤ تیر ،۱۳۸٧ - کریمه ملزم پرکار