خواب گل ها   

*

خواب گـل ها

*

زهر ِ دستی کشتِ ما را تخمِ غم پاشیده است

                                                       از زمینِ خسته آفات و بلا روییده است

آذرخشِ آز طبعان روزِ بارانِ الـم

                                            قامتِ بالا بلندِ سرو را سوزیده است

از تبر دارانِ آتش پیشهء غیر آشنا

                                شاخه ها آن سو، درختان آن طرف غلطیده است

امتدادِ شب سرشتِ تیره گی را ضامن است

                                                         زین سماجت پاسدارانِ سحر نالیده است

بوی کفشِ خارجی می آید از خاکِ وطن

                                         باز یک رهبر به سازِ اجنبی رقصیده است

هیچکس امیدوارِ باغ و برگ و بار نیست

                                      خیمه ی نا باوری بر ذهنِ شان پیچیده است

                      مادرِ افسانه های ننگ و ناموس و وطن

                  خوابِ گل ها را به روی شاخ ِ آتش دیده است

*

لینک
جمعه ۱٥ آذر ،۱۳۸٧ - کریمه ملزم پرکار