حمد   

سلام خدمت همه عزیزانی که این در را باز می کنند.

این نوبت منظومه ای خدمت تان می گذارم که ارادتم در آن تجمع نموده است.

 

***

هستی و شورو نفس  کاینات

                                     از تو بر افراشته  قد با ثبات

قامتِ افراشته ی آسمان

                                 کوکب وخورشید درخشد در آن

صنعت دستیست که در گردش است

                                  منشأ ی ایجاد تو باسنجش است

ارض و سما تارگه ی ساختی

                                    عشق و هنر را به هم  انداختی

آبی بالا که دراو راز هاست

                                 بی خبریم آنچه دراو ساز هاست

زیور و آرایش ارض و سما

                                       از سر الطاف تو کردی بنا

حسن صفاتت به دل محرمی

                                          آنکه نیاسود زیادت دمی

 قدرتی ای جوهر هست آفرین

                                    نظم   دو منزل زتو یابد یقین

هر دلی رخ سوی تو دارد ولیک

                                   روی تو باشد پی اعمال نیک

جرم بپوشی زگنه بگذری

                                   شأن تو را است همین داوری

راه  مجازی زبس آموختم

                                  لطف تو را چشم به ره دوختم

نام تو سر منزل مقصود من

                                    مهر تو در تار من و پود من

جز تو نخواهم ز دو منزل دگر

                               عشق تو گل کرده درین مختصر

منزل من خانهء رویای توست

                                 در منی و باز به جویای توست

از تو تو را میطلبم بهر خویش

                                 راحتی یابد ز تو این قلب ریش

قدرت والا قلمم کن عطا

                                   طرح نوم بخش که سازم بجا

علم و تواضع بنما رهبرم

                                       آز و منی دور نما از سرم

دیو دو رنگی ز برم دور کن

                                    تارِ شبم را ز رخت نور کن

خوا ر مساز و مگذارم به کس

                                  جز تو نباشد کسی فریاد رس

دور مبادا سرم از سجده ات

                              سر چی، همه پیکرم از سجده ات

زینت  جا ن حفظ کلامت بده

                                    ورد زبان خوانش نامت بده

                 همچو نفس یاد تو با شد برم

                 شعله زده عشق تو بر پیکرم

 

لینک
شنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸٧ - کریمه ملزم پرکار