نبض سرخ و سبز رویش   

 

اهدا به اطفال بی دفاع فلسطین

*

نبض سرخ و سبز رویش

*

 

شعله های شوم آتش، خانه را پردود کرد

روزنی هم بود اگر در گوشه ای مسدود کرد

 

مرغ آتش لانه در رویای  ناز   باغ ساخت

نبض سرخ و سبز رویش را در او نابود کرد

 

آه ... می سوزد دلم برغنچه های نو رسی

زندگی را با لب بی خنده اش پدرود کرد

 

آفتاب از سینهء آشوب بیرون گشته بود ؟

خون رگ های سحر را باز زهر آلود کرد

 

ای فلسطین ! انتظار دست لطفی می کشی

شاید آن را نیز ابلیس زمان محدود کرد

 

***

 

پشه ای نازل شود شاید ز آنجا های دور

دشمن انسانیت گر پیشهء نمرود کرد

 

*

 

لینک
جمعه ٤ بهمن ،۱۳۸٧ - کریمه ملزم پرکار