سکوت سرد   

اهدا به ملت مظلوم فلسطین

*

سکوت سرد

*

افق ز روزنه ام تیره تیره می تابد

و نبض عاطفه ی دهر خیره می تابد

زمین سرخ فلسطین مدد طلب دارد

سکوت سرد، گناه کبیره می تابد

نشسته بر لب کشتی مرگ، یک ملت

که در کدام افق یک جزیره می تابد

کفن نمی رسد از بس شهید بسیار است

نگاه  ماه   در آنجا حریره  می تابد

به غسل خون فلسطین نگر، جواب بده

درنده ها ز کدامین عشیره می تابد

***

***

***

 

لینک
جمعه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٧ - کریمه ملزم پرکار