ابراز سپاس از همه عزیزانی که در این کلبه نقش قدم های خویش را گذاشتند.

این هم یک بهاریه:

دیبای بهار

دیده ها حیرت -  نگاه نقش زیبای بهار

صورت نقاش بینم در تماشای بهار

گر طبیعت شاهد زیبایی دلدار نیست

جلوهء لبخند حسن کیست گل های بهار ؟

باطن -  آگاهان محرمگاه ایما برنده اند

نشئهء خمخانهء معنی ز مینای بهار

بسکه در سفلی قناعت می کند خاک زمین

خلعتی داده خداوندش ز دیبای بهار

می دمد جان بر تن گل ها و باغ و سبزه زار

قدرت -  اعجاز نفسهای مسیحای بهار

گر به چشم دل نگاهی جانب دنیا کنی

گوییا آیینهء یار است هر جای بهار

                          ( مجموعهء پیام زن )

لینک
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - کریمه ملزم پرکار