هلهله ی نوروز   

نوروز و بهار را به همه عزیزان تبریک می گویم:

*

هلهله ی نوروزی

*

جامه ی سبزِ درختان و چمن گل دوز است

باغ را هلهله از زمزمه ی نوروز است

لاله ها رخنه ی عصیانگرِ آتش شده اند

پهنه ی دشت، اُجاقیست که گل افروز است

یک دهن خنده ز خمیازه ی گل کرد چمن

سینه ی زاغ درین مرحله حسرت سوز است

لحظه ها زان سرِ تاریخ خبر می گویند :

جشن آبایی و جمشیدی ما امروز است

هفت سین ی که درین سفره سعادت بسته

هفت تصویرِ نمادین صفا اندوز است

قطره قطره ز خوشی با سر و پا می گرید

ابر ، از بسکه به قانونِ زمین دلسوز است

هر که با لطف و کرم تشنه ای را  آب دهد

بر مرادی که ز حق می طلبد پیروز است

*

*

 

لینک
یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٧ - کریمه ملزم پرکار