لبخند مهر   

*

بهار تان مبارک عزیزان!

*

                لبخند مهر

*

باز روی شاخه موجِ نسترن روییده است

دخترِ شوخِ نسیمش تا سحر بوییده است

از سرودِ  آبشار  و ناله های مرغکان

مجلس انس و طرب روی زمین گردیده است

چهچه ی مرغان بلند و چک چکِ برگ است و باد

روحِ نا آرامِ مستی بین شان رقصیده است

ساز و آوازِ قناری نغمه پردازِ دل است

از چکاوک هم سرودِ آرزو بشنیده است

باد، مست و شوخ و گستاخ آمده هر لحظه ای

از دهانِ  غنچه   عطرِ آرزو را چیده است

از حریرِ‌ بوسه هایی پر کشد اوراقِ گل

سبزه ها از جام دستی جرعه ها نوشیده است

پرتوِ لبخندِ مهرش جوهرِ  هستی  فزاست

هر دو عالم بر شکوهِ‌  عشقِ او بالیده است

*

*

*

لینک
چهارشنبه ۱٢ فروردین ،۱۳۸۸ - کریمه ملزم پرکار