نهاد سبز طراوت   

بهار به همه ی شما عزیزان مبارک باد

*

نهاد سبز طراوت

*

تو آمدی و شکفتن نصیب ایمان شد

حصار تیره شبانم ستاره باران شد

نهاد سبز طروات، امید چلچه ها

وجود تشنه ی دشت از تو سبزه زاران شد

تو آمدی و نم ِ سوگنامه ها خشکید

شکوفه سر زد و لبخند شاخه ساران شد

طنین هلهله ی روز نو بلندی کرد

قدم تو ماندی و در کوچه ها بهاران شد

و کاش دست رهایت به باغ من برسد

که از تلاوت تو شاخه ها شکوفان شد

ز برگه برگه ترا قطره قطره برچیدم

و پاره های تو در دست تشنه قرآن شد

*

*

لینک
سه‌شنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸۸ - کریمه ملزم پرکار