همسفر با بهار   

نوروز تان مبارک باد! طراوت بهار بر چهار فصل عمر تان سایه افگن باد.

*

همسفر با بهار

*

شهودِ  جلوه ها بر دیده می بخشد تکاپویی

فرا می خواندم شورِ  طبیعت در هیاهویی

گلوی رستنی ها می سراید متنِ  زیبایی

به هر سو غنچه ای بنشسته در نقشِ  سخن گویی

بلوغِ  شاخسار و خنده ی سبزِ  بیابان ها

نوازش می سراید با ترنم بر لبِ  جویی

زمین مولود نو دارد  فضا را عطر می پاشد

به هر گل بنگری بینی عروسی مستِ  خوشبویی

جهان آیینه دارِ  صبح شادابی و زیباییست

طلوعِ  حسن می خیزد ز شاخ و برگِ  ناژویی

بیا و همسفر شو با بهاری در بیابانم

که لطفِ  لاله بخشد بر زمینم نقشِ  جادویی

*

*

لینک
یکشنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٩ - کریمه ملزم پرکار