ایاک نعبد و ایاک نستعین

...

سلام عزیزان!

آرزو دارم همیشه در پناه حضرت حق باشید و سعادتمندی سایه افگن خانوادهء هر یک تان باد!

سروده ای دارم که به زن های کشورم و همه زن هایی در اسارت وامانده تقدیم می کنم.

/

/

آیه های پاک صلحی ای مقام بهترین

مظهر عشق و محبت مایهء مهر آفرین

ای سخای لطف و ای سرمایهء صدق و صفا

ای علم بردار انصاف و عدالت بر زمین

***

زن ستیزانی که سد راه پرواز تو شد

لحظه های نا امیدی ی که دمساز تو شد

گه به عنوان بدل گاهی به نام خون بها

زین خشونت های درد آور که غمساز تو شد

***

بار درد کم بهای اسم خود داری به دوش

چون متاع کم سر بازار گردیدی فروش

وز مظالم های قومی و تعصب در خروش

هر صدایی شد بلند اما ز تو نامد به گوش

***

زین خشونت ها که ابعادیست در روی جهان

ظلمت مطلق ترا در بطن خود دارد نهان

وین تساوی حقوقت هم بود روی زبان

اشک خاموش تو باشد سیل غم را ترجمان

***

خیز ای خواهر! ز غفلت خویش را هشیار کن

نخل امیدت ز علم و معرفت پربار کن

خار های رهگذارت را تو خود گلزار کن

جهد کن ! فریاد کن ! خوابیده را بیدار کن

***

زن ستون و چلچراغ تابناک خانه است

مخزن اسرار خلقت زن به هر کاشانه است

این جهان از دامنش سرگرم سودای حیات

لیک بار درد و غم را قامت او شانه است

لینک
جمعه ٢٧ مهر ،۱۳۸٦ - کریمه ملزم پرکار