درود بامهر به دوستان و عزیزان که سری به این ادب کده میزنندحضور ایشان را گرامی داشته یکی از سروده های خزانی را میگذارم .

                                 فاتحه ی باغ

دوباره خاطر سبز چمن پریشان است

تمام مزرعه بی طافت و هراسان است

چه هیبتی به شمال خزان وطن کرده

که شاخه شاخه ی اندام باغ لرزان است

دگر زهنجره ی جوی لطف سیز مجوی

که تشنگی به لب جوی ها نما یان است

به بی زبانی ء تلخ درخت می گیریم

که نیست پیرهنی برتنش ...و باران است

رسیده طالب پاءیز تا شمالی   با غ

صدای فاتخه ی تاک های سوزان است

پرنده ها به پرستاری اش نمی آید

زنبض شاخه شنیدم   که فصل باران است      

لینک
جمعه ٢٢ مهر ،۱۳٩٠ - کریمه ملزم پرکار