غضب حقوق رن   

به پیشواز 25  نوفمبر روز ازادی زنان جها ن  اهدا  به

زنان رنج دیدهء که تا هنوز بار ستم عنعنه های قومی و قبیله وی را به دوش میکشند به خصوص زنان میهنم.

                        غضب حقوق زن

 می بینمت عبوس و غمین و فسرده حال

پیهم اسیر پنجه ءغم های بی زوال

لب واکنی زغصه و غم کی دهد مجال

هر چند بال وپر بزنی در شب خیال

                                     تا وارهی زظلمت بی ما یه و محال

                                 در قد س حُُُُر یت بکنی سیر بی ملال

غمناک و خسته ای تو ازین سالهای جنگ

بازار گرم شهر ندارد به جز تفنگ

از کشت و خون و زجر و شکنجه شدی به تنگ

دایم به رزقِ  حقِِِِِِِِِ تو بس میزنند   سنگ

                                       دارو ندار و هستی   تو گشت   پایمال

                                      گوشی کجاست تا بنما ییم شرح  حال

در خانه ساختند برایت  مقام  گور

از کسب ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ علم و دانش و از اجتماع دور

گوشت به امرو حکم  فرو بسته لب صبور

در کنج خانه مانده و تسلیم ضرب و زور

                                      از هیبتِ شکنجه و از بحثِ  قیل و قال

                                   سرتاقدم فغانی و لب بسته ای و لال

آنجا که دیو  جهل و خداوند زور و زر

از شاخ دین به نفع خودش می خورد  ثمر

غضب حقوق و مانع تحصیل و درد ِ سر

تنها برای   تو بنهاده     خدا    مکر ؟

                                        نه او برای خویش بود در پیِِِ جلال

                                        از او چه کم     اگر حق تو گشته  پایمال

بشکن طلسم ظلم و ستم   خیز شو به پا

همرزم توست توده ء از خواهران   ما

تا کی به زیر بار    تظلم   شوی دو  تا

اواز  تو  به پهنه ء  گیتی      بود  رسا

                                      کن غیرت و  شهامت و مقصو د را بپال

                                  وز جهد می رسد به کفت   کعبهء    و صال

ای زن ! نخست جوهر تو قدس  و عفت است

در غر ب    زن  تلاشگرِِِِِ  شور و   نهضت  است

از حد فزون  به مادر و  زن قدر و  قیمت  است

آرا  ستن به زیو  رِ دانش  چو  سروت  است

                                             تو خیز در پناه ِ خداوند  ذوالجلال

                                           در جاده هء  عمل  بگذر  بیشتر  منال

لینک
سه‌شنبه ۱ آذر ،۱۳٩٠ - کریمه ملزم پرکار