تار مهر   

 

تارِ  مهر

 

 

غریبِ  غمزده را شاد کن به لبخندی

بدزد غصه ی بیچاره را به ترفندی

 

برای ساختنِ  خانه های مهر و صفا

میانِ  بسترِ  هر خشت باش آژندی

 

دوامِ  دا منه ی درد را به قیچی بر

ز تارِ  مهر بر این جامه دوز پیوندی

 

بخوان نویدِ  سپید و قشنگِ  آزادی

به آن فسرده سیه بختِ  مانده در بندی

 

به شب روان ز نزولِ  سپیده باز بگوی

صفای ممتدِ  صبحی به آرزو مندی

 

میانِ  کلبه ی تاریکِ  رنج اگر ماندی

گشای پنجره ات را به روی دلبندی

 ×

×

 

لینک
پنجشنبه ٦ بهمن ،۱۳٩٠ - کریمه ملزم پرکار