با عرض سلام و درود بی پایان  به دوستان و عزیزان که به این دهکده سری میزنند این هم سروده ی پائیزی  نثار شما عزیزان باد .

                                    زردگونه ها

 صحن چمن از گل و ریهان تهیست

روح طراوت زگلستان  تهیست

ابر عقیمی  سر ما سا یه کرد

مزرعه از نم نم باران تهیست

شاخه زامید شگوفه جدا

تازه گی از جسم درختان تهیست

زرد شده گونه ی سبزینه ها

غنچه زلب خند بهاران تهیست

لب نگشاید به چمن بلبلی

باغ زیاران غزلخوان تهیست

مهر نهان گشته به دامان شب

مشرق از امواج درخشان تهیست

دامن زاهد زگنه پر شده

سینه زگنجینه ی ایمان تهیست

سلطنت تیره ی خفاش ها

شهر زخورشید فروزان تهیست

آنکه نماد شرف و دین شده 

دست و دل و دیده زایمان تهیست

جز تو گجا رو کنم ای بی نیاز

بی تو به هر چیز رسم ان تهیست 

لینک
دوشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳٩۱ - کریمه ملزم پرکار