وطن داری   

 سلام و عرض ادب به دوستان شعر دوست و فرهیخته ی که به این ادب کده سری میزنندسروده ی تحت عنوان یک لحظه وطن داری  را به شما عزیزان پیش کش میدارم.

                            یک لحظه وطن داری 

دوعالم ابر در من بسته شد دارد گهر باری

به چشم خواب من ریزدنمک آزار بیداری

عذاب حجم غم ها روی دوش چشم من بار است

و درد روح هم هر لحظه دارد دیده آزاری

گجا هم کاسه ای یابم درین جا سفره می گرید

فقط با خویش می گویم زتنها یی گرفتاری

مرا عزلت هزاران مرتبه به از چمن گردی 

که ابینجا بشکند از خا طراتم  بوی گلکاری 

نیابی واژه ی زیبا تر و شرین تر از میهن 

تمام عمر را گر خط به خط در سینه بشماری 

هزاران بار سنجیدم نمی ارزد نمی ارزد

سریر ملک بیگانه به یک لحظه وطن داری 

لینک
چهارشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳٩٢ - کریمه ملزم پرکار