به دوستان و عزیزانم سلام و درود  باد  سروده ی دیگرم را برای شما پیش کش مینمای 

                               برق  تلاش

تنگ است اسمان و صفای ستاره  نیست 

یک گوشه هم زپیرهن عقده پاره  نیست

یک توته نور هم نطراود زگوشه  ای 

در دست آرزوی فلک نیز چاره نیست

جمعی به نبض تیره ی شب خو گرفته اند 

امید شان به لطف طلوع دو باره نیست

پاییز شان دمیده به رگهای سبز  باغ

کوچ طراوت است و نوید بهاره نیست

هی  می چکند از خود شان تا حریم یاءس 

در چشم شان صفای سپید نظاره نیست

جمعی دگر به دبد به ی او امید وار   

در طول عرض شان به جز از استخاره نیست

اما یکی زبرق تلاش و امید علم 

شب را سپید کرده به فکر عساره  نیست 

لینک
شنبه ٥ بهمن ،۱۳٩٢ - کریمه ملزم پرکار