عرض سلام و درود به عزیزان که  به این در سری  میزنند  قلم و قدم شان را مستحکم و پایه  دار میخواهم  این هم سروده ی  که پیشکش  شما دوستان مینمایم  .

                           درام  خاموشی

به کوچه های دلم ازدحام خاموشی ست

فضای سرد سکوتم دوام خاموشی ست

گلوی مرغ سعادت انیس سرمه شده 

که ضربه های زمان نیز رام خاموشی ست

همیشه یاورکان سکوت می گریند

به صحنه های حیاتم درام خاموشی ست

زباغ زمزمه ام صبح و مرغکان رفته 

دوام تشنگی و زنگ شام خاموشی ست 

صدای مهر غنوده به تخت حنجره ها 

نصیب سالک بختم مقام خاموشی ست

چو عافیت به نگاه تو میکند وصلم 

در احتفال دلم احترام خاموشی ست

/ 0 نظر / 44 بازدید