*           باغ در پاییز * شهر دل باغ که افسرده است دلهره ها دامنی گسترده است لرزه تنی مال درختان شده خشم خزان آمده پایان ... ادامه مطلب
/ 128 نظر / 27 بازدید
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
2 پست
آذر 92
2 پست
شهریور 92
3 پست
اسفند 91
1 پست
آذر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
مهر 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست