مرد های جنگ! تقصیر شماست

سلام خدمت یکایک شما دوستان نهایت ارزشمند و گرامی!

این سروده ی تازه ام را برای شما تقدیم می نمایم.

*

مرد های جنگ! تقصیر شما

*

برگ برگِ  گلشنم را باد برد

باغِ  ما را آتشِ  بیداد  خورد

شعله می رقصید در مرگِ درخت

آه  بود از  ریشه تا برگِ  درخت

اندک اندک گردِ  ناچیزی نماند

لقمه ای بر فصلِ  پاییزی نماند

خاطراتِ  زخمی دیوار و باغ

لاله های دور را  افشانده  داغ

یک دو عاقل، یک دو عالم، یک دو مرد

از  تبارِ  گرم  یا  از نسلِ  سرد

نیست تا گوید ز آتش باز ها

پرده را گیرد ز روی راز ها

یک سخن گوید که آتش باز کیست؟

جنس و قشرِ  تفرقه انداز   چیست؟

***

مرد های جنگ!  تقصیرِ  شماست

عصر ها شد راه و رسم این جا  خطاست

ضامنِ  آتش شمایید و شما

باید آموزید از احساسِ  ما

ضامنِ  بربادی و رنج و نفاق

پُشته های  کُشته ی  بی اتفاق

کی در این نامردمی دستِ  زن است

پیشه ی  زن  دایما غم  خوردن است

زن  نبوده عاملِ  رنجِ  بشر

مرد های جنگ باشند و شرر

*

*

 

/ 89 نظر / 21 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهدی

سلام ايام شهادت مولاي متقيان را به شما تسليت ميگويم

آصف جوادی

سلام !نمک با نخستین بخش مشارکت سیاسی زنان افغانستان میزبان شماست

مسیح

♥      آپم ♥   ♥      ♥      ♥          آپم♥           ♥       ♥          ♥        ♥      ♥          ♥    ♥            ♥               ♥   ♥   ♥     ♥   ♥       ♥     ♥ ♥       آپم ♥          ♥  ♥       ♥   ♥      آپم ♥      بدو بیا دیگه♥          ♥           ♥ ♥           ♥       ♥          آپم♥       آپم ♥

بارش

درود برشما استاد گرامی! بازآدرسم تغیرخورده است شما را خبر می سازم ازتغیرات همه روزه گی از شما عفومی خواهم بارش-ارادتنمد شما

مسیح

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک کنیم؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִִִ ۞ִ۞ ִִִ

aminiعبدالغفور امینی

خطاب به زن ا فغان زنی که درد و غم و رنج بیش یا ر تو ا ست زنی که شا م سیه روز و روزگا ر تو ا ست زنی که گو هر ا شکت همیشه از مژگا ن روا ن و سر به سر عمر در حصا ر تو ا ست غُلا م نیســـتی اما غُلا مِ بیش نه ای خشونت است به هرجا که انتظا رتو است زنی که هیچ ند ا ری به خویش استقلال همیشه پیروی ا ز حرف مرد کا رتو ا ست زنی که تیغ ستم می رسد زهر طرفی به خون تپیده ببین قلب د ا غدا ر تو است زنی که صِرف به زن بودنت گنهکا ری تو چون گلی و شرا یط همیشه خا ر تو است حقو ق حَقه ی تو غصب می شود همه جا زسوی آ نکه شب و روز در کنا ر تو ا ست برای بِه شد ن و صا حب حقوق شد ن ز هر زمان و به هر دور انتظار تو است زنی که ذره ی بهبود در حیا ت تو نیست غم کنون که فزو نترزسا ل پا ر تو ا ست فتا ده ای به قـفس چون اسیر پا ما ند ه فرا غت از غم و آ زا ده گی شعا ر تو ا ست امید و ارزوی تو همیشه در خاک است خمودو سرد و خزانگونه هر بها ر تو ا ست جنوری 2009

ولید سیرت

[گل]      [گل]   [گل]      [گل]      [گل]          [گل]           [گل]       [گل]          [گل]        [گل]      [گل]          [گل]    [گل]            [گل]               [گل]   [گل]   [گل]     [گل]   [گل]       [گل]     [گل] [گل]       [گل]          [گل]  [گل]       [گل]   [گل]      [گل]      [گل][گل]          [گل]           [گل] [گل]           [گل]       [گل]          [گل]       [گل]

ولید سیرت

[تایید] سلام به خواهر عزیزم !!! واه ! که چقدر شعر دلچسپ و خواندنی!!!! ...هرقدر بخوانی بهترتر این شعر را درک میکنی...... عجب استعدادی خداوند به خواهرم لبیک گفته ... اخر گناه من چه بوده که به من نداده ؟؟؟؟[لبخند].خداوند میداند چقدر خواهران گرامی دیگری داریم که استعدادهای خوبی دارند اما از نعمات درسی جبرأ یا به دلایل مختلفی محرومند.[لبخند][گل]

حسین شیردل

سلام بروزم هم در مخفیگاه هم در شاطر عباس یا حق میلاد حضرت معصومه رو تبریک می گم صبوحی را سگ دربان خود خواند آن پری از مهر میان عاشقان افزود قدر و اعتبارم را !